Pełna księgowość

 • Opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • Tworzenie dokumentacji koniecznej do prawidłowego funkcjonowania jednostki, tj. instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna, polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i innej
 • Weryfikacja dostarczonych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • Ewidencja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji księgowych tj.: księga główna , księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, ewidencja sprzedaży i zakupów
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczenia zobowiązań podatkowych tytułem CIT i PIT.
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych tj.: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i inne
 • Sporządzanie sprawozdań dla Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Składanie wniosków do KRS w sprawie sprawozdań finansowych
 • Udział w kontrolach przeprowadzanych przez US, ZUS PFRON i inne instytucje
 • Przesyłanie plików JPK do US.